Logo

Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

 

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật Việc làm về chính sách việc làm công, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên và Quỹ quốc gia về việc làm.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015

 

Vui lòng theo dõi chi tiết tại website:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-61-2015-ND-CP-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-Quy-quoc-gia-ve-viec-lam-281864.aspx