Logo

Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 

Thông tư này hướng dẫn về hồ sơ vay vốn, xây dựng kế hoạch vốn vay và báo cáo kết quả thực hiện cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP .

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2015.

 

Vui lòng theo dõi chi tiết tại website:https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-45-2015-TT-BLDTBXH-Huong-dan-64-2015-ND-CP-quy-quoc-gia-ho-tro-tao-viec-lam-quy-quoc-gia-viec-lam-296186.aspx