Logo
Danh sách

BẢN TIN

SỔ TAY-CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI KHUYẾT TẬT Sổ tay “Chính sách dành cho người khuyết tật” là sản phẩm thuộc dự án Dự án “Tăng cường t...

ĐƯỢC QUAN TÂM

Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với...
Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật do Bộ trư...
Nghị định 61/2015/NĐ-CP Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc...
Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị...
Bộ Luật lao động 2012 Bộ Luật lao động 2012